Ezüstkönyvem Facebook nyereményjáték szabályzat
1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott Ezüstkönyvem Facebook-oldalán futó „Színes-színezhető nyereményjáték! ” (a
továbbiakban: Játék) vonatkozik. A játék független a Facebooktól.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékosoknak az Ezüstkönyvem Facebook-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az
Ezüstkönyvem Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Írd meg
kommentben, hogy Te a színes vagy a színezhető mesekönyveinket választanád inkább?
A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. November 24. – 2022. December 13. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő
4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az üzenőfali bejegyzésben foglalt kérdésre választ
adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.
Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. December 14. 15:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Facebook-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 4 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
• az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
• ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
• ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
nem adja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a

módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH- 97284/2016
8.2 Játékos hozzájárulása
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény
kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban
történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
játékszabály.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.
-----------------------------------------
Ezüstkönyvem Instagram nyereményjáték szabályzat
1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Pólószabó Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott Ezüstkönyvem Instagram-oldalán futó „Színes-színezhető nyereményjáték” (a
továbbiakban: Játék) vonatkozik. A játék független a Instagram-tól.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki

Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi
szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékosoknak az Ezüstkönyvem Instagram-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában
megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy
Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az
Ezüstkönyvem Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Írd meg
kommentben, hogy Te a színes vagy a színezhető mesekönyveinket választanád inkább?”).
A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
„Random Giveaway Picker PRO” alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. November 24. – 2022. December 13. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő
4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az Instagram bejegyzésben foglalt kérdésre választ
adó nyertes nyereménye egy egyedi, személyre szabott könyv.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.
Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. December 14. 15:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 4 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
• az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
• ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
• ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait
nem adja meg a Szervezőnek
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Instagram-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a

nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok
közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a
jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból
nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ
ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH- 97284/2016
8.2 Játékos hozzájárulása
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény

kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba,
hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények
kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa
megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen
célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset,
amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban
történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott
játékszabály.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdésed felmerül, keress minket elérhetőségeink valamelyikén.

MEGKÖZELÍTÉS

Keve utca 19. szám előtt ingyenes parkolási lehetőség.

A panelház melletti átjáró egy belső udvarba vezet, ahol egy tábla mutatja az átvevő pontot.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

106-os busszal a Római úti lakótelep Varsa utca végállomásnál kell leszállni.

Az átvevőpont megközelítése a belső udvaron keresztül lehetséges.

1031 Budapest, Keve utca 19.
Irodánk bejárata a belső udvarban van.
Ha nem találnád irodánkat, hívj fel és kollegánk segítségedre lesz.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10:00 - 16:00-ig, péntek 10:00-14:00-ig
FONTOS: Irodánkban csak a webáruházon keresztül leadott rendeléseket tudjátok átvenni.

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen